بیست و سومین شماره

هنرمندان: علیرضا معصومی، محسن صفایی

یادداشتی با عنوان: “عکس امروز، گم‌ گشتگی در میان تلنباری از تصاویر”

امیرحسین فیض‌بازرگان

نگاهی به نمایشگاه «مشق شب‌های طولانی زمستانی» مجموعه آثار فریدون آو

موضوع فراخوان: سفید