نوزدهمین شماره

هنرمندان: علیرضا نکویی، شایان جوان‌ خوشدل
همکاران: فرامرز خانی، آذین حقیقی

نگاهی به نمایشگاه تن-ها مجموعه آثار نقاشی مجتبی تاجیک

موضوع فراخوان: کودکی