فرم ارسال رزومه

اطلاعات

لطفا تمام اطلاعات خود را به صورت فارسی وارد کنید

این گزینه برای افراد داوطلب است

افرادی که رزومه برای بخش داوطلبین را ارسال کرده‌اند شغل آنها مهم نیست، مهارت آنها مهم است که بعد از بررسی، در صورت تایید با آنها تماس خواهیم گرفت

تصویر کپچا

این گزینه به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم