فرم ارسال رزومه

اطلاعات

لطفا تمام اطلاعات خود را به صورت فارسی وارد کنید

این گزینه برای افراد داوطلب است

*

افرادی که رزومه برای بخش داوطلبین را ارسال کرده‌اند شغل آنها مهم نیست، مهارت آنها مهم است که بعد از بررسی، در صورت تایید با آنها تماس خواهیم گرفت

*
تصویر کپچا

این گزینه به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم