برنامه فراخوان‌ها

فروردین – سفید

ادیبهشت – جنگ

خرداد – رنج

تیر – فراموشی

مرداد – دیوار

شهریور – خواب

مهر – شهر

آبان – شاید آنجا بوده‌ام

آذر – زمان

دی – مسیر

بهمن – سبز

اسفند – قاب(آزاد)