برنامه فراخوان‌ها

مرداد – آزاد

شهریور – قرمز

مهر – آیین

آبان – مرگ

آذر – کودکی

دی – هویت

اسفند – قاب(آزاد)