هنرمندان: علیرضا نکویی، شایان جوان خوشدل
همکاران: فرامرز خانی، آذین حقیقی
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه تن-ها مجموعه آثار نقاشی مجتبی تاجیک
موضوع فراخوان: کودکی

نوزدهمین فراخوان مجله الكترونيكى قاب


موضوع : هویت
مهلت ارسال آثار : ۲۵ دی
submit@ghaabemag.com
submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان