قاب‌نو: مرتضی صدیقی‌فرد، امیر گل‌محمدی
روزنه: گفتگو با مرتضی نیک‌نهاد
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه «آغوش‌ها» مجموعه عکس‌های علی سبوکی
پاسپارتو: رنج

بیست و پنجمین فراخوان مجله قاب


موضوع : فراموشی
مهلت ارسال آثار : ۲۵ تیر
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان